A prépostsági malom vízjogi engedélye (1904.) és üzemeltetési megállapodása (1778)

Felsőörs prépostsági malom 1904. évi vízjogi engedélye, és a malom 1778. évi üzemeltetési megállapodása

 

 A prépostsági malom üzemeltetési megállapodása. FELSŐÖRS 1778. július 22. Megtalálható a Veszprémi Érseki Levéltárban.

 

Kik alább meg irták Felső-Eörsi helységnek rész szerint való lakóssi  mindeneknek, az kiknek illik ezen levelünknek rendiben adjuk tudtára:Hogy minek utánna az idevaló Prépost, és Prelátus Glószer Gábor Úr eőnagysága már esztendőnek eltelése előtt az önnön Prépostsági malmábul az eddig szokott harmad rész jövedelemnek elfogásával bennünket kirekeszteni, vagy is inkább elidegeníteni kívánt volna, azuta már máshová is próbálván malomban járni, de arra is már reáunván újra azért mostan csoportosan eő Nagyságához folamodunk, és alázatosan instáltunk, méltóztatnék viszont kegyelmesen bennünket azon említett T. ettes Prepostságot illető malmában az előbben mód szerint visszafogadni,és azon csekély jövedelemnek részelte-tetésével újont megvigasztalni. De nen is vala haszontalan alázatos Kérésünk, mert megkönyörülvén rajtunk szokott Kegyessége szerint helyt ada kérésünknek oly formán, hogy valamit mi meg nevezett lakossok azon malomban őrleni be fogunk vinni, az abbul esendő vámnak harmados részesei lehessünk, és minden mérésben emberünk jelenlétiben azonnapi részt ki vehesünk, ollyan kötés alatt mindazon által: Hogy  mi minnyájan állandóssan azon egy malomban, és éppen más hová jószágunkat hordani szabadosok ne légyünk, másként ellenkezőt tapasztalván,és akár ki által is kitudódván azonnal azon Kegyelmétul megfosztassunk. De már hogy éppen csak azon csupa alázatos Kérésünkre ollatin harmadosokka tenni méltóztatott, vagy tatalán azon mondhatnánk, hogy mivel jószágun-kat oda hordani fogjuk őrlésnek okáért? Azt éppen nem kivánhattyunk s nem is lehet, a felett tehát amidőn valami történhető szükséges költség leendene azon malomban,: mely mostanában elégséges jó rendben vagyon belső részeire nézve

 

 Abban harmados segítséggel készek leszünk és a mellett:

 

Vagy malom háznak,vagy az molnár lakásának vala Min épületbeli igazgatása, repirációja, vagy újítására történet lenne: Úgy a vízfolásának gáttiját is minden szükséges időkben tisztogatni, és igazgatni, ezekre is azért amennyire szükség hozandgya magával ezen levelünk ereje által igérjük,fogadjuk, és kötelezzük is magunkat. Mint azonáltal csak annji üdőre terjed ezen egyezésünk, még mind az két résznek e szerént fog teczeni a dolognak folamattija. Amidőn pedig ez után, vagy egyik, vagy az másik fél ebben valami vissza vonyást kívánna tenni, azonnal félben maradhasson az ebéli egyezésünk. Mely

 

illetin alázatos kérésünk foganattyának nyílvánosságára attuk ezen levelünknek subserptiójával, és ez Helységbéli szokott pecséttyezésének reá nyomásával meg erősittetett levelünket.

Felső-Eörs  22.  júlij  1778

 

 

Korpádi  Ádám          Varga    Ferenc    Vaida    István

Korpádi   János           Deseő   Pál           Bak       János

Sütöri       János          Rusa     János        Kovács János

Gelencsér János          Varga   György     Pintér   Mihály

Gelencsér Ferenc         Bőrös   István       Sárközi Ferenc

Kovács     Sámuel        Cittó     István       Komáromi István

Baghi        Sámuel        Cittó     Ferenc        Harczi   István

Csapó        Márton       GerencsérAndrásné Fülei Ferenc

Lanthi        Ferenc         Csuka   György    Déghi István

Lanthi       Pál                Bencsik János       Bentcsik Mihály

Paksa        Gergely       Puha      János        Puha   István

                                      Szalay   Mihály

                                      Tarsoly  István

                                      Márkus   Péter

                                      Bolla      Mihály

 

                                                                                          Pecsét helye:

 

 

Javaslattevő: Horváth Lajos

50/2015. (05.18.) sz. HB. határozata