Képviselő-testület Képviselő-testület ülései Bizottságok Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi Kirendeltsége Főépítész Hirdetmények Okmányiroda Rendeletek rendelettervezetek Településterv készítésének egyeztetése Jegyzőkönyvek Határozatok Pályázatok Adatvédelem Letölthető nyomtatványok Választási közlemények

Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi Kirendeltsége

Felsőörs község Önkormányzata és Balatonalmádi Város Önkormányzata 2013. január 1-jétől Közös Önkormányzati Hivatalt alakított és tart fenn az önkormányzatok működésével, valamint a polgármesterek és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására:
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
8220. Balatonalmádi Széchenyi sétány 1.
Telefon: +36 88 542 437
Fax: +36 88 542 493, +36 88 542 494
e-mail: pmhivatal@balatonalmadi.hu
A hivatallal kapcsolatos információk elérhetők itt.

A Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörs községben állandó jelleggel kirendeltséget működtet Felsőörs község Önkormányzata és Polgármestere működésével és az alább részletezett jegyzői feladatok döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására:
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi Kirendeltsége
8227. Felsőörs, Szabadság tér 2.
06 30/979-9322
e-mail: onkormanyzat@felsoors.hu

Tájékoztató elektronikus ügyintézésrőlÜgyfélfogadási idő:


Hétfő:           8.00-17.00

Szerda:         8.00-17.00     

 
Házi pénztár nyitva tartása: kedden 10.00-12.00 óráig, minden hónap első és utolsó munkanapja: 10.00-12.00 óráig

A kirendeltség ügyintézői és az ellátott feladatok:


dr. Könczöl Gábor kirendeltségvezető
Telefon: 06 70-3206852
e-mail: gkonczol@felsoors.hu
-    döntés-előkészítés, illetve a döntések végrehajtásának szervezése a képviselő-testület és a bizottságok számára;
-    a jegyző általános helyetteseként részt vesz Felsőörs Község Önkormányzata bizottsági és képviselő-testületi ülésein, ahol jelzi, ha szervek eljárásai, vagy döntései jogszabályt sértenek,
-    helyi rendeletek előkészítése, társadalmi egyeztetése a kirendeltségen;
-    a jegyző általános helyetteseként ellátja az ügyfélfogadást,
-    helyi közút nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésének előkészítése, igénybevételi díj megállapítása a kirendeltségen;
-    bérlakásokkal kapcsolatos döntések előkészítése, végrehajtása a kirendeltségen;
-    vagyongazdálkodással kapcsolatos szerződések előkészítése;
-    önkormányzati beruházások, felújítások vállalkozási szerződéseinek előkészítése, műszaki ellenőrzésére szerződések előkészítése;
-    helyi közutak építésének, felújításának döntés-előkészítése, végrehajtása a kirendeltségen;
-    településrendezési terv készítéséhez, módosításához szükséges szervezői feladatok ellátása Felsőörs Község Önkormányzata számára;
-    választással, népszavazással a jegyző hatáskörébe tartozó feladatok ellátása Felsőörs településen;
-    tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos döntések előkészítése és végrehajtása;
-    a felsőörsi önkormányzat nem szociális, gyermekvédelmi tárgyú rendeleteiben meghatározott önkormányzati hatósági ügyekben döntés-előkészítés, végrehajtás (pl.: közterület-használati engedélyek kiadása);
-    felsőörsi önkormányzati rendeletben jegyzőre telepített önkormányzati hatósági hatáskörök gyakorlása a jegyző megbízásából
-    birtokvédelmi eljárásban a jegyzőre telepített hatósági hatáskör gyakorlás a jegyző megbízásából a kirendeltségen;
-     a fás szárú növények védelméről szóló Korm. rendeletben megállapított a jegyzőre telepített hatósági hatáskör gyakorlás a jegyző megbízásából a kirendeltségen;
-    állatvédelmi igazgatás keretén belül:
1) a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló Korm. rendeletben szereplő jegyzői hatáskör gyakorlása a jegyző megbízásából (eb harapása esetén értesítés, transzponderrel nem jelölt ebről értesítés) a kirendeltségen;
2) a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló Korm. rendeletben az alábbi hatáskörök gyakorlása a jegyző megbízásából a kirendeltségen;
a) A jegyző az állattartót az állat megfelelő és biztonságos elhelyezése, valamint szökésének megakadályozása érdekében meghatározott építési munka elvégzésére kötelezheti.
b) A jegyző az állattartási szabályok megsértése esetén meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót az állatok védelme érdekében.
c)A járási hivatal, illetve a jegyző az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén az állattartást korlátozhatja, megtilthatja
-    a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24.§-ában és 25.§ (1) bekezdésében szereplő jegyzői hatáskörök (talajvíz kút létesítésének engedélyezése stb.), a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendeletben szereplő jegyzői hatáskörök gyakorlása a jegyző megbízásából a kirendeltségen;
-    a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. Törvény 81.§ (2) bekezdése szerinti vadkárral kapcsolatos egyezség létrehozására irányuló egyezség létrehozására irányuló eljárás lefolytatása a kirendeltségen.

Szőllös Zsoltné igazgatási ügyintéző
Telefon: 06-30/979-9322
e-mail: titkarsag@felsoors.hu

-    Felsőörs község Önkormányzata helyi rendeleteiben megállapított szociális, gyermekvédelmi tárgyú önkormányzati hatósági hatáskörök gyakorlása során a döntés előkészítése, végrehajtása (átmeneti segély, temetési segély, köztemetés, szociális étkeztetés, szociális tüzifa támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, stb.),
-    szociális ellátásokról, gyermekvédelmi ellátásokról szóló törvényben a jegyzőre telepített hatósági hatáskörök gyakorlása során a döntés előkészítése, végrehajtása (települési támogatás,   rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
- hatósági bizonyítvány kiadása jogszabályban meghatározott esetben
-  hagyatéki leltár felvétele Felsőörs illetékességi területén;
- valamennyi nem felsőörsön kiadmányozhatói jegyző hatáskörbe tartozó ügyben a kérelmeket átveszi és továbbítja a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyére (pl.: anyakönyvvezetéssel és népesség-nyilvántartással kapcsolatos kérelmek, lakcímbejelentés, születési jegyzőkönyv felvétele, bejelentés halálesetről jegyzőkönyv kiállítása stb),
- kirendeltség ügyek iktatása, postázása, ügyiratok irattározása és selejtezése;
- választói névjegyzék vezetése Felsőörs Község illetékességi területén,
-   eb-összeírás szervezése, lebonyolítása a kirendeltségen;

- termőföldek adásvételére vonatkozó, jegyzőre telepített feladatok ellátása
Galambosné Csóka Krisztina adóügyi ügyintéző
Telefon: 06-30/979-8910
e-mail.: ado@felsoors.hu   

-    a felsőörsi helyi adó (építményadó, telekadó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó), és települési adó feladatok ellátása;
-    adó és értékbizonyítványok kiadása;
-    adók módjára történő behajtás ellátása;
-    talajterhelési díjjal kapcsolatos feladatok ellátása;
-    ebrendészeti hozzájárulással kapcsolatos feladatok ellátása;
-    közfoglalkoztatás feladatát teljes körűen ellátja,
-    házi pénztár kezelése az önkormányzati feladatok tekintetében,


Rácz-Mészáros Ildikó pénzügyi ügyintéző
Telefon: 
e-mail.: konyveles@felsoors.hu
   
A pénzügyi ügyintéző keddenként és csütörtökönként dolgozik Felsőörsön, hétfőn, szerdán és pénteken Balatonalmádiban dolgozik.
-    éves koncepció-, költségvetési rendelet, zárszámadási rendelet-, teljesítésről szóló tájékoztatók önkormányzatra vonatkozó részének elkészítése,
-    elemi költségvetés, beszámoló, mérlegjelentés, költségvetési jelentés készítésében való részvétel,
-    előirányzatok nyilvántartása, könyvelése, módosítása,
-    kötelezettségvállalások előkészítése, aláírattatása, ellenjegyeztetése,
-    számlák iktatása, könyvelése, teljesítés igazoltatása, utalványoztatása, utalása,
-    házipénztár, könyvelése, készpénzes kiadások ellenjegyzése
-    közös önkormányzati hivatal kirendeltségére vonatkozó ellátmány kezelése,
-    követelésekhez szerződések, dokumentumok előkészítése, nyilvántartása,
-    bevételek számlázása, hátralékosok felszólítása,
-    érvényesítési feladatok ellátása,
-    projektek, egyéb beruházási, felújítási feladatokban történő részvétel, előkészítés, lebonyolítás, elszámolás,
-    önkormányzati számla, alszámlák könyvelése,
-    átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének bonyolítása,
-    mérlegjelentésekhez negyedéves feladások elkészítése, könyvelése,
-    önkormányzat támogatási szerződéseinek előkészítése, nyomon követése,
-    Felsőörs Község Önkormányzata költségvetési koncepciójáról, költségvetési rendeletéről, költségvetési rendelet módosításairól, zárszámadásáról, költségvetés féléves, három-negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatójáról szóló előterjesztés elkészítése,
-    térítési díjakról szóló, egyéb pénzügyi kihatású előterjesztések elkészítése,

Az alábbi ügyeket a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal látja el Balatonalmádiban:
-    anyakönyvvezetés (születés, házasság, elhalálozás), ügyintéző: Bolla Erika
-    üzletek működésének bejelentése, engedélyezése, ügyintéző: Göndöcsné Sashegyi Csilla
-    telepengedélyek kiadása, ügyintéző: Göndöcsné Sashegyi CsillaA Faluházban működik még:

Tanyagondnok
Papp Gyula
Telefon: 06-30/256-5665


Közösségszervező/könyvtáros

dr. Pásztorné Simon Annamária

Telefon:  06-70/320-6854
e-mail: konyvtar@felsoors.hu

Könyvtár, civilház, közösségi rendezvények, újság, valamint információk itt elérhetők.