Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi Kirendeltsége

Felsőörs község Önkormányzata és Balatonalmádi Város Önkormányzata 2013. január 1-jétől Közös Önkormányzati Hivatalt alakított és tart fenn az önkormányzatok működésével, valamint a polgármesterek és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására:
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
8220. Balatonalmádi Széchenyi sétány 1.
Telefon: +36 88 542 437
Fax: +36 88 542 493, +36 88 542 494
e-mail: pmhivatal@balatonalmadi.hu
A hivatallal kapcsolatos információk elérhetők itt.

A Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörs községben állandó jelleggel kirendeltséget működtet Felsőörs község Önkormányzata és Polgármestere működésével és az alább részletezett jegyzői feladatok döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására:
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi Kirendeltsége
8227. Felsőörs, Szabadság tér 2.
06 30/979-9322
e-mail: onkormanyzat@felsoors.hu

Tájékoztató elektronikus ügyintézésrőlÜgyfélfogadási idő:


Hétfő:           8.00-16.00
Kedd:            Nincs ügyfélfogadás
Szerda:         8.00-16.00     
Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás
Péntek:         8.00-12.30

 
Házi pénztár nyitva tartása: kedden 10.00-12.00 óráig, minden hónap első és utolsó munkanapja: 10.00-12.00 óráig

A kirendeltség ügyintézői és az ellátott feladatok:


dr. Könczöl Gábor kirendeltségvezető
Telefon: 06 70-3206852
e-mail: gkonczol@felsoors.hu
-    döntés-előkészítés, illetve a döntések végrehajtásának szervezése a képviselő-testület és a bizottságok számára;
-    a jegyző általános helyetteseként részt vesz Felsőörs Község Önkormányzata bizottsági és képviselő-testületi ülésein, ahol jelzi, ha szervek eljárásai, vagy döntései jogszabályt sértenek,
-    helyi rendeletek előkészítése, társadalmi egyeztetése a kirendeltségen;
-    a jegyző általános helyetteseként ellátja az ügyfélfogadást,
-    helyi közút nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésének előkészítése, igénybevételi díj megállapítása a kirendeltségen;
-    bérlakásokkal kapcsolatos döntések előkészítése, végrehajtása a kirendeltségen;
-    vagyongazdálkodással kapcsolatos szerződések előkészítése;
-    önkormányzati beruházások, felújítások vállalkozási szerződéseinek előkészítése, műszaki ellenőrzésére szerződések előkészítése;
-    helyi közutak építésének, felújításának döntés-előkészítése, végrehajtása a kirendeltségen;
-    településrendezési terv készítéséhez, módosításához szükséges szervezői feladatok ellátása Felsőörs Község Önkormányzata számára;
-    választással, népszavazással a jegyző hatáskörébe tartozó feladatok ellátása Felsőörs településen;
-    tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos döntések előkészítése és végrehajtása;
-    a felsőörsi önkormányzat nem szociális, gyermekvédelmi tárgyú rendeleteiben meghatározott önkormányzati hatósági ügyekben döntés-előkészítés, végrehajtás (pl.: közterület-használati engedélyek kiadása);
-    felsőörsi önkormányzati rendeletben jegyzőre telepített önkormányzati hatósági hatáskörök gyakorlása a jegyző megbízásából
-    birtokvédelmi eljárásban a jegyzőre telepített hatósági hatáskör gyakorlás a jegyző megbízásából a kirendeltségen;
-     a fás szárú növények védelméről szóló Korm. rendeletben megállapított a jegyzőre telepített hatósági hatáskör gyakorlás a jegyző megbízásából a kirendeltségen;
-    állatvédelmi igazgatás keretén belül:
1) a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló Korm. rendeletben szereplő jegyzői hatáskör gyakorlása a jegyző megbízásából (eb harapása esetén értesítés, transzponderrel nem jelölt ebről értesítés) a kirendeltségen;
2) a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló Korm. rendeletben az alábbi hatáskörök gyakorlása a jegyző megbízásából a kirendeltségen;
a) A jegyző az állattartót az állat megfelelő és biztonságos elhelyezése, valamint szökésének megakadályozása érdekében meghatározott építési munka elvégzésére kötelezheti.
b) A jegyző az állattartási szabályok megsértése esetén meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót az állatok védelme érdekében.
c)A járási hivatal, illetve a jegyző az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén az állattartást korlátozhatja, megtilthatja
-    a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24.§-ában és 25.§ (1) bekezdésében szereplő jegyzői hatáskörök (talajvíz kút létesítésének engedélyezése stb.), a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendeletben szereplő jegyzői hatáskörök gyakorlása a jegyző megbízásából a kirendeltségen;
-    a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. Törvény 81.§ (2) bekezdése szerinti vadkárral kapcsolatos egyezség létrehozására irányuló egyezség létrehozására irányuló eljárás lefolytatása a kirendeltségen.

Szőllös Zsoltné igazgatási ügyintéző
Telefon: 06-30/979-9322
e-mail: titkarsag@felsoors.hu

-    Felsőörs község Önkormányzata helyi rendeleteiben megállapított szociális, gyermekvédelmi tárgyú önkormányzati hatósági hatáskörök gyakorlása során a döntés előkészítése, végrehajtása (átmeneti segély, temetési segély, köztemetés, szociális étkeztetés, szociális tüzifa támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, stb.),
-    szociális ellátásokról, gyermekvédelmi ellátásokról szóló törvényben a jegyzőre telepített hatósági hatáskörök gyakorlása során a döntés előkészítése, végrehajtása (települési támogatás,   rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
- hatósági bizonyítvány kiadása jogszabályban meghatározott esetben
-  hagyatéki leltár felvétele Felsőörs illetékességi területén;
- valamennyi nem felsőörsön kiadmányozhatói jegyző hatáskörbe tartozó ügyben a kérelmeket átveszi és továbbítja a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyére (pl.: anyakönyvvezetéssel és népesség-nyilvántartással kapcsolatos kérelmek, lakcímbejelentés, születési jegyzőkönyv felvétele, bejelentés halálesetről jegyzőkönyv kiállítása stb),
- kirendeltség ügyek iktatása, postázása, ügyiratok irattározása és selejtezése;
- választói névjegyzék vezetése Felsőörs Község illetékességi területén,
-   eb-összeírás szervezése, lebonyolítása a kirendeltségen;

- termőföldek adásvételére vonatkozó, jegyzőre telepített feladatok ellátása
Galambosné Csóka Krisztina adóügyi ügyintéző
Telefon: 06-30/979-8910
e-mail.: ado@felsoors.hu   

-    a felsőörsi helyi adó (építményadó, telekadó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó), és települési adó feladatok ellátása;
-    adó és értékbizonyítványok kiadása;
-    adók módjára történő behajtás ellátása;
-    talajterhelési díjjal kapcsolatos feladatok ellátása;
-    ebrendészeti hozzájárulással kapcsolatos feladatok ellátása;
-    közfoglalkoztatás feladatát teljes körűen ellátja,
-    házi pénztár kezelése az önkormányzati feladatok tekintetében,


Rácz-Mészáros Ildikó pénzügyi ügyintéző
Telefon: 
e-mail.: konyveles@felsoors.hu
   
A pénzügyi ügyintéző keddenként és csütörtökönként dolgozik Felsőörsön, hétfőn, szerdán és pénteken Balatonalmádiban dolgozik.
-    éves koncepció-, költségvetési rendelet, zárszámadási rendelet-, teljesítésről szóló tájékoztatók önkormányzatra vonatkozó részének elkészítése,
-    elemi költségvetés, beszámoló, mérlegjelentés, költségvetési jelentés készítésében való részvétel,
-    előirányzatok nyilvántartása, könyvelése, módosítása,
-    kötelezettségvállalások előkészítése, aláírattatása, ellenjegyeztetése,
-    számlák iktatása, könyvelése, teljesítés igazoltatása, utalványoztatása, utalása,
-    házipénztár, könyvelése, készpénzes kiadások ellenjegyzése
-    közös önkormányzati hivatal kirendeltségére vonatkozó ellátmány kezelése,
-    követelésekhez szerződések, dokumentumok előkészítése, nyilvántartása,
-    bevételek számlázása, hátralékosok felszólítása,
-    érvényesítési feladatok ellátása,
-    projektek, egyéb beruházási, felújítási feladatokban történő részvétel, előkészítés, lebonyolítás, elszámolás,
-    önkormányzati számla, alszámlák könyvelése,
-    átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének bonyolítása,
-    mérlegjelentésekhez negyedéves feladások elkészítése, könyvelése,
-    önkormányzat támogatási szerződéseinek előkészítése, nyomon követése,
-    Felsőörs Község Önkormányzata költségvetési koncepciójáról, költségvetési rendeletéről, költségvetési rendelet módosításairól, zárszámadásáról, költségvetés féléves, három-negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatójáról szóló előterjesztés elkészítése,
-    térítési díjakról szóló, egyéb pénzügyi kihatású előterjesztések elkészítése,

Az alábbi ügyeket a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal látja el Balatonalmádiban:
-    anyakönyvvezetés (születés, házasság, elhalálozás), ügyintéző: Bolla Erika
-    üzletek működésének bejelentése, engedélyezése, ügyintéző: Göndöcsné Sashegyi Csilla
-    telepengedélyek kiadása, ügyintéző: Göndöcsné Sashegyi CsillaA Faluházban működik még:

Tanyagondnok
Papp Gyula
Telefon: 06-30/256-5665


Közösségszervező/könyvtáros

dr. Pásztorné Simon Annamária

Telefon:  06-70/320-6854
e-mail: konyvtar@felsoors.hu

Könyvtár, civilház, közösségi rendezvények, újság, valamint információk itt elérhetők.