Aktuális hírek Felsőörsi Hírmondó Eseménynaptár Veszprém TV Elérhetőség

Felhívás diákösztöndíjra2020-09-30

Felhívás diákösztöndíjra!

FELHÍVÁS DIÁKÖSZTÖNDÍJRA

 

 

A 2020/2021. tanév 1. félévére, valamint 2020/21. 2. félév első két hónapjára, 2021. 03. 31-ig vonatkozóan az EFOP-1.5.2-16-2017-00016keretében kialakítandó települési ösztöndíj pályázat keretei hátrányos helyzetű középiskolai oktatásban és felsőoktatásban tanuló fiatalok részére

 

I.         A pályázat kiírója: Felsőörs Község Önkormányzata, mint az EFOP-1.5.2-16-2017-00016 azonosítószámú Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térségben című projekt megvalósítására létrejött konzorcium (továbbiakban: Konzorcium) tagja

Az ösztöndíj 2020/2021. tanév 1. félévére, valamint 2020/21. 2. félév első két hónapjára, 2021. 03. 31. időszakára vonatkozó kiírását az tette lehetővé, hogy a projektben eredetileg tervezett tevékenységek beszerzését követően költségmegtakarítás realizálódott.  A forrás felhasználására a pályázat kiírója új diákösztöndíj felhívást tesz közzé.

 

II.      Az ösztöndíj célja és elnyerésének feltételei

 

A Települési Ösztöndíj Pályázat alapvető céljai elsősorban,

§  hogy a tanulók, fiatalok megszerezhessék a képességeik szerinti, legmagasabb, elérhető iskolai végzettséget;

§  hogy a tanulók, fiatalok településhez történő kötődését erősítse.

 Célcsoport: 16 – 25 évesek

§  Az ösztöndíjastól elvárás, hogy mindent megtegyen azért, hogy megszerzett tudását közvetve vagy közvetlenül a település érdekében is kamatoztassa, akár úgy, hogy a településen folyó tevékenységekben önkéntesen részt vesz.

§  A pályázaton történő részvétel feltétele, hogy a jelentkező legalább 2 éve az adott településen állandó lakóhellyel rendelkezzen.

 

A fentiek értelmében a tervezett pontrendszer belső súlyozása:

§  Tanulás iránti motiváció, tanulmányi eredmény átlagának értékelése: 40%

§  A települések közösségi életében aktív részvétel: 10%

§  Nagycsaládban él, vagy egyszülős családban él: 20%

§  Az egy háztartásban élő családtagok egy főre eső jövedelme (saját adatszolgáltatás alapján): 20%

§  Feltételek vállalása (önkéntes munka vállalása az EFOP-1.5.2-16-2017-00016 projekt rendezvényeinek, tevékenységeinek megvalósítása során): 10%

 

v  Nem részesülhet Települési Ösztöndíjban, aki más forrásból települési ösztöndíjban részesül. Erre vonatkozóan nyilatkoznia kell az ösztöndíjra pályázónak.

 

 

Tervezett ösztöndíjasok száma: 2 fő.

 

III.   Az ösztöndíj pályázat lebonyolításának menete

 

1)             A Konzorcium pályázatot ír ki és bírál el. Ezt követően a sikeres pályázóval a konzorciumi tag helyi önkormányzat, a pályázat kiírója támogatási szerződést köt.

2)             A 2020/21-as tanév 1. félévi ösztöndíjpályázata kiírásának időpontja: 2020.09.23. (csütörtök)

3)             A pályázatok beadási határideje: 2020. 10. 01.(csütörtök) 16:00 óra

4)             A pályázatok beadásának helye: Felsőörs Község Önkormányzata, Szabadság tér 2. 8227, ügyfélfogadási napokon.

5)             A pályázat beadásának módja: személyesen vagy meghatalmazott útján.

6)             A pályázatok elbírálási határideje: 2020. 10. 05. (hétfő) 13:00 óra

7)             Az ösztöndíj összege és folyósítása:

Az ösztöndíj havi összege: bruttó 28.000, - Ft 7 hónapon át, 2021. március 31-ig.

(1)   Az ösztöndíjat első alkalommal az ösztöndíj szerződés aláírásától számított 30 napon belül, ezt követően havonta, a tárgyhónap 10. napjáig kell a pályázó által megadott bankszámlaszámra átutalni.

(2)   Az ösztöndíj – kiírási feltételeknek való folyamatos megfelelés szerint – első havi ösztöndíj összegét, az október tárgyhónap ösztöndíjával együtt kell folyósítani.

(3)   A pályázót az ösztöndíj az oktatási intézmény által kiállított eredeti hallgatói jogviszony igazolással 7 hónapig illeti meg.

(4)   A felsőoktatási ösztöndíj kizárólag az aktív hallgatói jogviszony időtartama alatt folyósítható.

(5)   A hallgatói jogviszony passziválása esetén az ösztöndíj folyósítását szüneteltetni kell.

(6)   Az oktatási ösztöndíj fedezetét az EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben pályázat biztosítja.

 

 

IV.             Az ösztöndíjra való jogosultság felülvizsgálata, az ösztöndíj megszűntetése

 

1. Az aktív hallgatói jogviszony fennállását a pályázat benyújtásakor kell igazolnia a Konzorciumi tag önkormányzathoz történő benyújtásával.

2. Az ösztöndíj megszüntetése és visszafizetése

(1) Az ösztöndíjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha:

a) a tanuló a kiírási feltételeknek való megfelelést a félévenkénti felülvizsgálat során nem tudja igazolni

b) az ösztöndíjban részesülő hallgató a hallgatói jogviszony fennállását a III/1. .pontban meghatározott határidőn belül nem igazolja, és mulasztását a helyi önkormányzat igazolásra történő felszólításának kézhezvételétől számított 15 napon belül sem pótolja;

c) a pályázó a pályázati eljárás során valótlan adatot közölt vagy,

d) a pályázó az ösztöndíj folyósításának megszüntetését bármely okból kéri.

(2) Az ösztöndíj megszüntetéséről és a visszafizetés elrendeléséről a támogató Konzorciumi önkormányzat polgármestere dönt.

(3) A jogalap nélkül felvett ösztöndíjat egy összegben, a visszafizetés elrendeléstől számított 30 napon belül, a jogosultság megszűnésétől számítottan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48. § (1) bekezdés szerinti mértékű késedelmi kamattal növelt összegben kell visszafizetni.

Felsőörs Község Önkormányzata

 

Az igénylőlap letölthető itt.

 Kérjük mellékelni a személyiigazolvány, a lakcímkártya másolatát, egy érvényes iskolalátogatási igazolást és az előző év végi bizonyítvány másolatát.

Vissza