Hirdetmény

Felsőörs Község Önkormányzata által fenntartott

Miske Óvoda és Bölcsődében az óvodai neveléssel kapcsolatosan a beiratkozási rendjéről és a nyári zárva tartásról

Tisztelt Érintett Szülők!

1. Óvodai beíratás rendje:

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik vagy tartózkodik.

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A beiratkozás időpontja, módja

A 2023/2024. nevelési évre történő óvodai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

                                               2023. április 24. (hétfő)           800-1630 óra

                                               2023. április 25. (kedd)           800-1630 óra

A beiratkozás a fent megjelölt napokon és időintervallumokon belül személyesen az óvodákban történikMiske Óvoda és Bölcsőde Óvoda

8227 Felsőörs  Fő u. 21.

tel: 30-466-2473;87/787-194

e-mail: ovi@felsoors.hu

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok (személyi igazolvány vagy útlevél), lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), TAJ kártya, születési anyakönyvi kivonat, sajátos nevelési igényű gyermek esetén a Szakértői Bizottság véleménye,
  • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok (személyi igazolvány vagy útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).

A beiratkozáshoz szükséges iratokat a helyszínen be kell mutatni!

A szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.

A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Balatonalmádi Járási Hivatala – 8220 Balatonalmádi Széchenyi sétány 1.) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.). A bejelentéseket egy elektronikus űrlap kitöltésével, Ügyfélkapus hitelesítéssel, vagy Ügyfélkapu hiányában az űrlap – nyomtatást követő – postai beküldésével lehet teljesíteni (elérhetősége: www.oktatas.hu oldal Köznevelés menüpont/külföldre távozás bejelentése).

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja értelmében szabálysértést követ el, és ellene szabálysértési eljárás indítható.

Az óvoda felvételi körzete

Az óvoda felvételi körzete Felsőörs község közigazgatási területe.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja

Az intézmény vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasításra vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. napig: 2023. május 25-ig.

A jogorvoslati eljárás szabályai

A szülő a felvételi kérelem elutasítása esetén a határozat kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez címezve. A kérelmet írásban az intézmény vezetőjénél kell benyújtani. A Jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy a döntést megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

2. Az óvoda nyári zárva tartásának időtartama:

2023. augusztus 1. (kedd)  – augusztus 28. (hétfő).

Nyáron összevont csoportokkal működik az óvodai ellátás az alábbi időtartamokban: 2023. június 16 - július 31., és augusztus 29., 30., 31.

Érdeklődni: az intézményben Bodáné Farkas Szilvia intézményvezetőnél (8227. Felsőörs, Fő u. 21., tel.:87/787-194; 30-466-2473) lehet.   

Felsőörs, 2023. március 23.

                                                                                                    Szabó Balázs

                                                                                                    polgármester

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kedves Szülők!


Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység önkéntes alapon igénybe vehető az óvodánkban  az alábbi hozzájárulás kitöltésével. A felkínált szolgáltatási elemek a gyermeke örömteli fejlődését kívánják elősegíteni.

Pl.: korosztálynak megfelelő egyéni, csoportos és közösségi programok, mentálhigiénés foglalkozás, közösségfejlesztés, kommunikációs konfliktuskezelő csoport, kézművesfoglalkozások, játszóház, nyári táborok.
Minden fentieken kívüli egyéni szolgáltatást (tanácsadások-pszichológiai, mentálhigiénés, fejlesztő, stb) külön szülői hozzájárulás mellett nyújtunk.


Kedves Édesanya és Édesapa!

Örömmel köszöntjük Önöket és gyermeküket intézményünk felnőtt és gyermekközössége nevében.

Féltve őrzött kincsüket hozzánk el nekünk, köszönjük, hogy bizalmukkal megtisztelnek minket! 

Az óvodába kerülés az első igazi nagy próbát jelenti a gyermeknek és szüleiknek egyaránt. Tudjuk, milyen nehéz elengedni egy kisgyermek kezét. Azt is tudjuk, hogy Önök és gyermekük tele vannak szorongással, kíváncsisággal, várakozással. Őszintén igyekszünk vágyaival, igényeivel együtt elfogadni gyermeküket, megkönnyíteni számára a családtól való elválás szorongó napjait.

Külön-külön, de egy cél érdekében a legjobbat szeretnénk nyújtani gyermeküknek itt az óvodában. Azt valljuk, hogy a gyermeket tisztelettel kell fogadni, szeretetben kell felnevelni és szabadságban kell elengedni.

Szeretettel várjuk a gyermekeket és szüleiket az új nevelési évben!

Nevelőtestületünk tagjai:

Bodáné Farkas Szilvia intézményvezető

Szanyi- Nagy Alexandra intézményvezető helyettes

Krámli Józsefné óvodatitkár

Kiscsoport: Kleer Gabriella és Szanyi- Nagy Alexandra óvodapedagógusok, Nagy Alexandra dajka

Középső csoport: Harmuth Hanna és Nagy Anikó óvodapedagógusok, Horváthné Németh Éva dajka

Nagycsoport: Szögi Zsoltné óvodapedagógus, Molnárné Rosta Renáta pedagógiai asszisztens, Tóth Zita dajka

Székelyné Varjas Bernadett pedagógiai asszisztens

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kedves Szülők!

Kérjük, hogy az egészségügyi nyilatkozatot mindenki kitöltve hozza magával az óvodába érkezés 1. napján! Akinek erre nincs lehetősége, annak mi biztosítjuk megérkezéskor a nyomtatványt.

Továbbá, aki még nem tette meg, kérjük, hogy az étkezési űrlapot is szíveskedjenek kitöltve eljuttatni hozzánk, az óvoda postaládájába bedobni. Köszönjük szépen!

Üdvözlettel:

Bodáné Farkas Szilvia

intézményvezető

ovodavezeto@felsoors.hu

30/466-2473